Λογιστικές Υπηρεσίες - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Μισθοδοσία

Worldtax Accounting Services
Πλήρης Οργάνωση , Εποπτεία και Έλεγχο λογιστηρίου
Τήρηση βιβλίων Β΄ & Γ΄ Κατηγορίας
Ίδρυση , Μετατροπή Και Συγχώνευση εταιρειών με τους επενδυτικούς νόμους
Τήρηση Μισθοδοσίας & Πλήρη Εργατική Κάλυψη
Επίλυση Εργατικών Διαφορών
Εφαρμογή Ειδικών Επιχειρησιακών Συμβάσεων Και Συμβάσεις Εκ Περιτροπής Απασχόλησης
Παρακρατούμενοι Φόροι
Επιδότηση Επιχειρήσεων με Προγράμματα ΟΑΕΔ
Υποβολή ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων, Οικιακού Προσωπικού, Οικοδομοτεχνικών Έργων
Υποβολή Καταστάσεων Προσωπικού στην Επιθεώρηση Εργασίας